Vedtægter

Vedtægter

 skodborg-logo_jpg.jpg 

 

 Vedtaget på ordinær generalforsamling den 3. februar 2012

 

 

……………………………………..              ……………………………………..

Dirigent                                                                                                      Formand

 

 

……………………………………..                             ……………………………………...

Kasserer                                                                                                    Revisor

 

Godkendt af Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse

 

 

Den ……../……..2012       ………………………………………..

Direktør

 

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Skodborg Flugtskydning og dens hjemsted er Skodborg.

 

§ 2 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

§ 3 Formål og opgaver

Det er foreningens formål gennem trænings- og konkurrencearrangementer at medvirke til at dygtiggøre jægere og skytter i brugen af – og omgang med jagtvåben.

Foreningen skal endvidere søge at fremme medlemmernes interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål.

Foreningen må ikke påtage sig opgaver, som ikke tager sigte på ovennævnte formål.

Foreningen kan ikke sammenlægges med andre foreninger, eller underlægges andre foreningers myndighed, med mindre mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på den ordinære generalforsamling stemmer herfor.

 

§ 4 Foreningens medlemmer

 Foreningen kan som medlem optage enhver uberygtet person med interesse i jagt og / eller flugtskydning.

Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftlig varsel til udgangen af december.

Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter af bestyrelsen nærmere fastsatte regler.

Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ’s vedtægter §§ 36-41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ’s hovedbestyrelse.

Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens ejendom eller formue.

 

§ 5 Kontingent og hæftelse

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, som betales helårligt forud.

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, senior-, og ungdomsmedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

 

§ 6 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 2 ugers varsel i DJ’s medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer skal dog være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Sådanne forslag skal tilgå alle medlemmer sammen med skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen.

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

  1. 1.      Valg af dirigent.
  2. 2.      Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
  3. 3.      Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. 4.      Indkomne forslag.
  5. 5.      Fastlæggelse af kontingent.
  6. 6.      Valg

A. Valg af formand
B. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
C. Valg af 2 suppleanter.
D. Valg af 2 revisorer.

  1. 7.      Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Hvert medlem har én stemme og beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Vedtægtsændringer kan kun vedtages hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for ændringerne.

Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis 1/3 af medlemmerne forlanger det.

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen når denne finder det påkræver, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer det, med angivelse af hvilke sager der ønskes behandlet.

Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal denne lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, med angivelse af dagsorden, skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst én uges varsel.

 

 

 

§ 8 Bestyrelsen

Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne har den overordnede ledelse af foreningen.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Formanden, som er på valg hvert år vælges direkte af generalforsamlingen.

De øvrige 6 bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer og sekretær.

Bestyrelsen afholder møder efter behov, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer begærer det. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegning overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben

 

§ 9 Tegningsret

Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

§ 10 Formue, regnskabsår og revision

Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller i sikre værdipapirer.

Regnskabsåret er kalenderåret.

De to revisorer, der vælges af og blandt foreningens medlemmer reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges som revisorer.

§ 11 Foreningens opløsning

Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt –overføres til DJ, og forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område indenfor femårsperioden overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

 

 

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/