Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Hermed indkaldes til

Ordinær generalforsamling

Skodborg Flugtskydning

Fredag den 7. februar 2020

Kl. 19.30 på Skodborg Vesterkro

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2.  Formandens beretning

3.  Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

4.  Indkomne forslag (skal indsendes senest 8 dage før generalforsamlingen. se også vedtægter §6)

5.  Fastlæggelse af kontingent

6.  Valg:

    1. Valg af formand Carsten Grønborg (modtager genvalg)
    2. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (på valg er: Allan, Anders og Jakob)  

Allan og Anders modtager genvalg. Jakob modtager ikke genvalg

    1. Valg af 2 suppleanter på valg er : Lars Ibsen og Leif Laurizen de modtager

begge genvalg

    1. Valg af 2 revisorer (på valg er: Ivar D. Nielsen og Arne V. Hansen)  de modtager

genvalg

 

7.  Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement

 

Nyt program for sæson 2020 kan ses på vores hjemmeside og Facebook

Bemærk: Træningen starter lørdag den 22. februar 2020

Husk tilmelding af hold til Ribe Amts holdskydning. Sidste frist 8. marts 2020

NB. hvis i vil starte et nyt hold til holdskydning da kontakt Carsten Grønborg 25655587